Vacature: Kerkelijk werker (m/v)

>>> Posted by beheerder

Bent U opzoek naar een leuke werkplek in Noord-Oost Groningen, lees dan onderstaande vacature.

De Gereformeerde Kerk Wagenborgen is op zoek naar een:

Kerkelijk werker (m/v)

Voor 20 uren per week.

 

Wie zijn wij
Wij zijn een gemeente van ongeveer 225 leden, zonder vaste predikant. De geloofsbeleving van onze leden, opvattingen en inzichten is divers. Onze grondslag en inspiratie liggen in de Bijbel. Als gemeente kunnen en willen we veel betekenen voor onze medemensen. Om die reden vinden we het omzien naar elkaar belangrijk en zien dit ook als een taak – naar vermogen – voor alle gemeenteleden. We hebben oog voor de nood dichtbij en verder weg en zetten ons naar vermogen in om die nood te verlichten.
Wij zien de dienst op zondag als een plek waar gemeenteleden en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten om met elkaar het geloof te vieren, om te worden toegerust in het geloof en om elkaar te bemoedigen.
Hoewel onze gemeente een groot aantal vrijwilligers kent, hebben ook wij te maken met een afname van het aantal (actieve) gemeenteleden, waardoor het in stand houden van bestaande en het organiseren van nieuwe activiteiten steeds moeilijker wordt. De gemeente vergrijst in versnelt tempo (ongeveer de helft van de gemeenteleden is 60 jaar en ouder), en het blijkt steeds moeilijker om jongeren en jonge gezinnen betrokken te houden / te betrekken bij de gemeente. Onze gemeente heeft een vrijwilliger die belast is met het coördineren van het pastoraat voor ouderen. Daarnaast is een groep vrijwillige gemeenteleden actief in het periodiek bezoeken van gemeenteleden. De catechese voor jongeren wordt verzorgd door vrijwillige gemeenteleden. Voor belijdenis-catechese doen wij een beroep op de kerkelijk werker.

 

Wij zoeken iemand ………………

 • Die een HBO opleiding Theologie heeft gevolgd en staat ingeschreven in het register van kerkelijk werkers van de PKN;
 • Die belijdend lid is van de PKN;
 • Die een duidelijke visie heeft op het pastoraat voor alle leeftijdscategorieën;
 • Die open staat voor de verscheidenheid in geloofsbeleving van de gemeenteleden;
 • Die creatief is en (nieuwe) initiatieven neemt;
 • Die beschikt over vaardigheden om mensen te stimuleren en te enthousiasmeren;
 • Die zich niet uitsluitende richt op de leden van de gemeente – jong en oud – maar die ook aandacht heeft voor mensen buiten de kerkelijke gemeente;
 • Die bereid is voor te gaan in (bijzondere) kerkdiensten (waaronder start- en slotdiensten);


 

Wij bieden….

 • Een dienstverband met 20 uren per week (excl. voorbereiden/voorgaan in rouwdiensten);
 • Een aanstelling voor 1 jaar, met uitzicht op verlenging;
 • Een salaris en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de regelingen voor kerkelijk werker in de PKN;
 • Een plezierige werkomgeving met diverse actieve gemeenteleden;
 • Voor het ouderenpastoraat ondersteuning van een contactpersoon.Contact
Reacties kunnen worden ingezonden bij de scriba, scriba@gk-wagenborgen.nl
………………..
Voor nadere informatie kunnen u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer W. ter Laan (tel.nr. 06-21648074 wimterlaan@hotmail.com).

Eveneens kunt u onze website raadplegen: www.gk-wagenborgen.nl

Wij zien uw sollicitatie en CV graag uiterlijk op 15 augustus 2021 tegemoet.

Takenlijst kerkelijk werker

Pastoraat

 • In overleg met de contactpersoon bezoeken van (ernstig) zieke gemeenteleden, thuis of in het ziekenhuis.
 • In overleg met de contactpersoon bezoeken van gemeenteleden, die om andere redenen bezoek van een kerkelijk werker op prijs stellen / nodig hebben.
 • Aandacht geven aan missionair werk; voor zowel de kerkelijke gemeente als in het dorp;
 • Aandacht voor opbouw van de gemeente; voor het initiëren en stimuleren van activiteiten (voor zowel jong als oud) en het motiveren / stimuleren van gemeenteleden;
 • Benaderen van jongeren op een voor hen aansprekende, eigentijdse manier.
 • Bij overlijden: bezoeken van nabestaanden; in overleg voorbereiden en leiden van uitvaart-/rouwdiensten;
 • Beschikbaar en bereikbaar voor gemeenteleden en eventueel voor inwoners uit het dorp die hier specifiek naar vragen.

 

Vorming en toerusting

 • Verzorging van catechese voor gemeenteleden die belijdenis willen doen van hun geloof
 • In voorkomende situaties ondersteunen bij huiscatechese;
 • Ondersteunen  van ambtsdragers
 • Begeleiden pastorale gemeente-avonden (plm. 2 x per jaar);
 • Actieve betrokkenheid tonen bij bestaande en initiëren van nieuwe gemeente-groeigroepen.

 

Erediensten

 • Voorgaan in (bijzondere) erediensten, waaronder de start- en slotdienst, de gedachteniszondag en de Paascyclus.

 

Overig

 • Het (regelmatig) bijwonen van de vergaderingen van de Raad voor Beheer en Beleid;
 • Het maandelijks leveren van bijdragen voor het plaatselijk kerkblad Palet (waaronder in voorkomende gevallen een In Memoriam);
 • Het in voorkomende gevallen aanleveren van bijdragen voor de Groninger Kerkbode (via onze eigen redactie).